Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przychodnia Rejonowa „NIWECKA-WALCOWNIA” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodnia Rejonowa 'NIWECKA-WALCOWNIA' .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłaczeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-28
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dorota Pogoda, biuro@niwecka-walcownia.sosnowiec.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 832 67 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia Rejonowa „NIWECKA-WALCOWNIA” 41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka18

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście znajduje się przy ulicy Niweckiej 18. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Gabinety wyposażone są w regulowane kozetki. Gabinet położniczo-ginekologiczny wyposażony jest w pełni regulowany i przystosowany fotel ginekologiczny.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Przychodnia w całości usytuowana jest na parterze. Za głównymi otwieranymi automatycznie drzwiami znajduje się szeroki korytarz wraz z poczekalnią. Po prawej stronie na ścianie umieszczona jest tablica tyflograficzna. Przychodnia nie posiada windy wewnętrznej i schodów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przy głównym wejściu znajduje się podnośnik dla wózków inwalidzkich. Przychodnia posiada mobilne pętle indukcyjne, program „Mówik” ułatwiający komunikację osobom, które mają trudności w mówieniu, tablicę tyflograficzną dla osób niewidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem dostępny jest parking. Nie jest wyrysowane specjalne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w przyszłości zostanie wyznaczone i udostępnione takie miejsce.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W naszej placówce nie zatrudniamy osób posługującym się językiem migowym. Zapewniamy jednak możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Oznacza to, że w naszej placówce osoba przybrana lub tłumacz mogą nieprzerwanie towarzyszyć osobie uprawnionej ( np. w gabinecie lekarskim czy w gabinecie zabiegowym)

do góry